AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Bases

Convocatòria

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic és un certamen biennal organitzat amb el suport del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) amb l’objectiu de distingir les intervencions de qualitat en el patrimoni i contribuir a la seva divulgació.
La convocatòria que, amb deu anys d'existència, té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït.

Categories

La convocatòria es divideix en 4 categories:

Categoria A: Intervenció en el patrimoni construït
Totes aquelles intervencions arquitectòniques, permanents o efímeres, en béns arquitectònics d’interès patrimonial.

Categoria B: Espais exteriors
Totes aquelles intervencions en l’espai públic històric, en entorns de monuments i paisatges culturals.

Categoria C: Planejament
Tots aquells treballs de planejament dirigits a la protecció, conservació o posada en valor del patrimoni arquitectònic.

Categoria D: Divulgació
Totes aquelles iniciatives, activitats i accions que tenen com a objectiu la divulgació dels valors del patrimoni arquitectònic.

Qui pot participar?

Podran presentar-se al Premi tots aquells professionals i associacions vinculades al patrimoni arquitectònic, tals com: arquitectes i societats d’arquitectes, urbanistes, historiadors, arqueòlegs, membres d’AADIPA.

Requisits

Tots els treballs presentats s'han de poder inscriure en una de les categories anteriors i haver-se finalitzat, realitzat o publicat en el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020 en l'àmbit geogràfic europeu. Amb l'única excepció de la categoria D, on s'acceptaran treballs realitzats per autors europeus en altres àmbits geogràfics.

Un mateix autor pot presentar més d’un treball. Una mateixa intervenció pot optar al premi en diferents categories. Caldrà però que es presenti la documentació específica per a cadascuna de les categories a les que opti.

Inscripció i entrega de la documentació

La data límit d'entrega de la documentació serà el divendres 12 26 de març de 2021 a les 24:00 hores.
El preu de la inscripció serà de 60 euros (IVA inclòs) per als membres de l’AADIPA i de 70 euros (IVA inclòs) per als altres inscrits. Els preus són per a cada treball presentat als premis.
El resguard de pagament i tota la documentació requerida que es detalla a les bases complertes de la convocatòria s’enviarà telemàticament a través de la WEB del Premi.

Premis

Els premis per a cada categoria seran els següents:
Categoria A: d’un màxim de 15 seleccionats s’establiran
1 premi i 3 finalistes.
Categoria B: d’un màxim de 10 seleccionats s’establiran
1 premi i 3 finalistes.
Categoria C: 1 premi i 3 finalistes.
Categoria D: 1 premi i 3 finalistes.

Entre tots els presentats, la direcció del premi, atorgarà una Menció Especial de Restauració a aquella intervenció que des del punt de vista tècnic i metodològic destaqui per la seva qualitat, precisió i respecte.
Els premiats rebran com a premi una reproducció emmarcada d’una fotografia
original de Francesc Català Roca i els finalistes i seleccionats rebran un diploma acreditatiu. Els projectes premiats, els finalistes, els seleccionats i els presentats formaran part de l’arxiu del Premi i del catàleg que s’edita cada edició amb la finalitat de documentar el certamen.
L’entrega de premis se celebrarà en maig juny de 2021 a la ciutat de Barcelona dins del marc de la Biennal Internacional sobre Patrimoni Arquitectònic que s’organitza amb el suport del COAC, AADIPA i la Generalitat de Catalunya.

Calendari

21 de desembre de 2020
Publicació de les bases i obertura de la convocatòria

21 de desembre 2020 - 12 de març de 2021 - 26 de març de 2021
Període d’inscripció i presentació de projectes

Març – abril 2021
Període de valoració dels projectes per part del jurat internacional

Mitjans de maig de 2021

Publicació dels projectes seleccionats

Juny de 2021
Resolució del premi i acte d’entrega de diplomes

Organitzat per

Patrocinat per