AHI Architectural Heritage Intervention

“Contribuir a la revalorització del patrimoni com a camí de futur per a l'arquitectura del segle XXI és la nostra raó de ser; posar èmfasi en una visió diversa, rica i necessàriament complementària de la pràctica de la intervenció és la nostra missió i fer-ho mitjançant un treball reflexiu i propositiu, el veritable repte”.

Aquest projecte, fundat i dirigit des de 2011 per Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal, arquitectes membres de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), al llarg de la seva trajectòria s'ha convertit en una plataforma que inclou quatre actuacions independents alhora que transversals.

El Premi Europeu, un certamen biennal que es converteix en catalitzador i aparador de la pluralitat d'enfocaments que planteja el camp de la intervenció a Europa.

La Biennal Internacional, el marc on contrastar i conèixer més de prop la intervenció de qualitat en el patrimoni arquitectònic de països no europeus.

L'Arxiu digital, una finestra viva i oberta que ofereix una panoràmica sobre la intervenció en la memòria del nostre entorn.

El Fòrum, lloc de trobada on participar d'un debat continu sobre les principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni arquitectònic a Europa.

Bases

Convocatòria

El Premi Europeu AHI és un certamen biennal l'objectiu primordial del qual resideix a distingir les intervencions de qualitat en el patrimoni construït en tota la seva dimensió i contribuir a la seva divulgació. La convocatòria, amb deu anys d'existència, té la voluntat de consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous reptes que afegeix la globalització de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït.

El certamen està organitzat conjuntament amb el del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

Jurat

El Premi Europeu AHI compta a cada edició amb un jurat internacional.
Un comitè d’experts amb una acreditada trajectòria en l’àmbit de la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

- Patrimoni construït
Dikkie Scipio, Kaan Architecten. Països Baixos
Kimmo Lintula, K2S Architects. Finlàndia
Susana Valbuena, Rodríguez Valbuena Arquitectos. Espanya

- Espais exteriors
Chris Rankin, rankinfraser. Regne Unit
Maria Viñé, Neuland Architektur. Suïssa
Pasqual Herrero, el fabricane de espheras. Espanya

- Planejament
Sara Bartumeus. Espanya
Carlo Atzeni. Itàlia
Maria Chiara Tosi. Itàlia

- Divulgació
Verena von Beckerath, Heide & von Beckerath. Alemanya
Devi Kituashvili, MUA Architecture & Placemaking. Geòrgia
Nicola Regusci, Cities Connection Project. Suïssa

- Menció Especial de Restauració
Pedro Rodríguez Cantalapiedra, Espanya
amb els directors del certamen: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, Jordi Portal

- Menció Especial Nova Bauhaus Europea
Marcos Ros, representant del Parlament Europeu
amb els directors del certamen: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, Jordi Portal

Qui pot participar?

El Premi Europeu AHI està dirigit a tots aquells professionals, associacions i administracions vinculades al patrimoni arquitectònic, tals com: arquitectes, societats d’arquitectes, urbanistes, historiadors, arqueòlegs... Les obres dels quals hagin estat realitzades en l’àmbit geogràfic europeu.

No podran presentar-se al premi els membres de la Junta de govern del COAC, els membres del jurat, ni els membres de l’equip directiu del Premi; així com els empleats, persones que siguin col·laboradors habituals o associats dels anteriors o tinguin amb ells relació de parentiu (fins a segon grau de consanguinitat o segon d’afinitat).

Categories

La convocatòria es divideix en 4 categories:

Patrimoni construït
Adreçada a totes aquelles intervencions arquitectòniques, de caràcter permanent o efímer, de qualsevol escala, en béns arquitectònics d’interès patrimonial. Es consideren principalment les intervencions en edificis i conjunts protegits, però també hi tenen cabuda totes aquelles intervencions en edificacions amb interès patrimonial que tot i no disposar de protecció específica, s’insereixen en un espai urbà o natural protegit i ajuden a conformar-ne el caràcter històric.
Espais exteriors
Adreçada a totes aquelles intervencions que tractin i proposin solucions per a l’espai públic històric, entès com a espai dinamitzador de les relacions socials i econòmiques que existeixen en els centres històrics. Tant els declarats com a conjunts monumentals com els que constitueixin l’origen de pobles, viles i ciutats. També hi tenen cabuda les intervencions en entorns de monuments i paisatges culturals.
Planejament
Adreçada a tots aquells Plans especials de Protecció del Patrimoni, Catàlegs, Inventaris, Plans Directors o qualsevol altre instrument de Planejament, dirigit a la protecció, conservació i posada en valor del patrimoni arquitectònic. Hi tenen cabuda els documents de planejament general, els documents de planejament derivat, així com documents d’àmbit local que tenen per objecte la protecció del patrimoni arquitectònic.
Divulgació
Adreçada a totes aquelles iniciatives i accions que tenen com a objectiu la divulgació dels valors del patrimoni arquitectònic, no només entre els professionals i tècnics del sector, sinó a la societat en general. Hi tenen cabuda publicacions, articles, reportatges audiovisuals, etc. com presentacions, actes i tota mena d’activitats vinculades a la promoció i valorització d’aquest patrimoni.

Requisits

Tots els treballs presentats s’han de poder inscriure en una de les categories anteriors i haver-se finalitzat, realitzat o publicat en el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2022 en l’àmbit geogràfic europeu. Amb l'única excepció de la categoria de divulgació, on s'acceptaran treballs duts a terme per autors europeus en altres àmbits geogràfics.

Un mateix autor pot presentar més d’un treball. Una mateixa intervenció pot optar al premi en diferents categories. Caldrà, però, que es presenti la documentació específica per a cadascuna de les categories a què opti.

Tota la documentació sol·licitada que es detalla en les bases de la convocatòria es tramita a través de la web, d’aquesta manera els projectes presentats passen a formar part automàticament de l’Arxiu AHI.

Inscripció i entrega de la documentació

La data límit d’entrega de la documentació serà el divendres 17 de març de 2023 a les 24:00 hores (TMG+1).

El preu de cada inscripció serà de 100 euros (IVA inclòs). Per als membres de l’AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic del COAC) la inscripció serà de 90 euros (IVA inclòs). Un mateix autor pot presentar més d’un treball. Una mateixa intervenció pot optar al premi en diferents categories. Caldrà, però, que es pagui la inscripció corresponent per a cada categoria.

La forma de pagament serà per mitjà de transferència bancària, fent constar:
PREMI EUROPEU AHI + codi d'inscripció

Núm. de compte
Nom: COAC
Banc: Caja de Arquitectos
BIC: CASDESBBXXX
IBAN: ES43 3183 0800 8610 0068 6525 

El resguard de pagament i tota la documentació requerida que es detalla en el punt següent de les bases s’enviarà telemàticament a través de la WEB del
Premi.

Documentació a presentar

- Tota la documentació sol·licitada es tramita a través de la web.
- La inscripció online ha de ser emplenada en anglès, així com tots els textos requerits a les bases.
- No es valorarà la informació que es presenti en un format o extensió fora del que es determina en les presents bases.
- En un lloc visible de cada làmina es grafiarà el nom de la proposta, els autors, la categoria i el codi d'inscripció.

1. Inscripció i declaració jurada

Juntament amb la documentació sol·licitada per a cada treball, s’emplenarà la fitxa d’inscripció i s’acceptarà: la declaració jurada, la cessió de drets i els requisits de la llei de protecció de dades que trobareu a la plataforma d'inscripció.
En el procés d’inscripció, en cada categoria, se sol·licita una breu memòria del treball que no ha d’excedir de 1060 caràcters (amb espais), així com un text que reculli la idea clau del projecte que no ha d’excedir els 325 caràcters (amb espais), tots dos redactats en anglès. D’altra banda, el text que requereixen les
làmines del resum del treball pot ser escrit en qualsevol llengua europea, i alhora, ha de ser traduït a l’anglès.

2. Resum del treball

Per a cada treball presentat s’entregarà un resum amb les característiques següents segons la categoria:
- Patrimoni construït | Espais exteriors
Resum de la intervenció en quatre DIN A3, presentats en format horitzontal, a una sola cara i format PDF. Aquests estaran compostos per plànols, memòria breu i fotografies de l’estat previ i de l’obra acabada. S’hi inclourà també una foto representativa de l’obra (JPG. 300 dpi, 15 x 10 cm).
- Planejament
Resum del treball en un màxim de tres DIN A3 en format horitzontal, a una sola cara i format PDF. S’hi inclourà també una memòria resum en un màxim de tres pàgines DIN A4 i una foto representativa de l’obra (JPG. 300 dpi, 15 x 10 cm).
- Divulgació
Resum del treball en un màxim de cinc DIN A4 verticals, a una sola cara i format PDF. S’hi inclourà a l’inici una breu introducció explicant les aportacions del treball presentat en relació amb la divulgació dels valors del patrimoni arquitectònic. S’hi poden incloure fotografies, esquemes, etc. S’hi inclourà també una foto representativa de l’obra (JPG. 300 dpi, 15x10 cm).

Criteris de valoració

- Patrimoni construït
Qualitat arquitectònica (30 punts)
Capacitat interlocutora amb l’entorn (25 punts)
Incorporació de criteris de sostenibilitat (15 punts)
Adequació al programa (15 punts)
Innovació de la proposta, compatible amb la viabilitat econòmica (15 punts)

- Espais exteriors

Qualitat arquitectònica (30 punts)
Capacitat interlocutora amb l’entorn (25 punts)
Incorporació de criteris de sostenibilitat (15 punts)
Adequació al programa (15 punts)
Innovació de la proposta, compatible amb la viabilitat econòmica (15 punts)

- Planejament

Equilibri entre protecció i intervenció (30 punts)
Usos proposats. Viabilitat econòmica (20 punts)
Simplicitat d’aplicació del document normatiu (20 punts)
Qualitat del document. Equip pluridisciplinari. Metodologia de treball (30 punts)

- Divulgació

Originalitat del tema (25 punts)
Metodologia del treball (25 punts)
Qualitat del desenvolupament del treball (25 punts)
Aportació del treball a l’àmbit del patrimoni arquitectònic (25 punts)

Premis

El veredicte es farà públic en un acte que es realitzarà a Barcelona el juny de 2023, en el marc de la VI Biennal Internacional AHI.

Els premis per a cada categoria seran els següents:
- Patrimoni construït: d’un màxim de 15 seleccionats s’establiran 1 premi i finalistes.
- Espais exteriors: d’un màxim de 10 seleccionats s’establiran 1 premi i finalistes.
- Planejament: 1 premi i finalistes.
- Divulgació: 1 premi i finalistes.

I entre tots els presentats, la direcció del premi junt amb el guanyador de la 5a edició, atorgarà una Menció Especial de Restauració a aquella intervenció que des del punt de vista tècnic i metodològic destaqui per la seva qualitat, precisió i respecte.

Es reserva el dret de declarar algun dels premis com a desert, argumentant-ho convenientment en l’acta de resolució. Els premiats rebran com a premi una
reproducció emmarcada d’una fotografia original de Francesc Català Roca del fons de l’arxiu històric del COAC. Els finalistes i seleccionats rebran un diploma acreditatiu.

Els projectes premiats, els finalistes, els seleccionats i els presentats formaran part de l’Arxiu AHI i del catàleg que s’edita cada edició amb la finalitat de documentar el certamen. Per altra banda, podran ser objecte d’una exposició i/o participaran en una jornada de conferències per a explicar la seva obra.

Calendari

19 de desembre de 2022
Publicació de les bases
Obertura de la convocatòria

19 de desembre 2022 - 17 de març de 2023 30 de març de 2023
Període d’inscripció i presentació de projectes

Març – abril de 2023
Període de valoració dels projectes per part del jurat internacional

Principis de maig de 2023

Publicació dels projectes seleccionats

Juny de 2023
Resolució del premi i acte d’entrega de diplomes